Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresami www.tootkey.pl i www.tootkey.com prowadzony jest przez TOOTKEY Dawid Felkner, ul. Hoża 9, 84-105 Karwia, NIP: 5871700660, REGON: 221908240.

II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.tootkey.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
- przedmiotu zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami,
- wybranej metody płatności,
- wybranego sposobu dostawy,
- czasu dostawy.
5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie". Zamówienie złożone za pośrednictwem s pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tootkey umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

III. Dostawa

1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub za pośrednictwem firmy In Post (w tym Paczkomaty). Szczegółowe koszty dostawy dostępne są pod adresem:. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
2. Termin dostawy produktu wynosi od 1 do 30 dni roboczych.

IV. Płatności

1. Wszystkie ceny produktów oraz koszty dostawy są cenami brutto.
2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
3. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny produktów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez klienta wyboru produktu, formy płatności oraz sposobu dostawy.
4. Możliwe są następujące formy płatności:
- Za pobraniem
- Przelewem bankowym
Właścicielem rachunku jest TOOTKEY Dawid Felkner, numer konta: 22 1950 0001 2006 7033 6645 0001
- Płatnością w systemie Przelewy24.pl

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, sprzedający nie zwróci klientowi dodatkowych kosztów.
3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu na rachunek bankowy.
4. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do sklepu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć mailowo na adres kontakt@tootkey.pl. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym - nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym. Koszty odesłania towaru do sklepu nie podlegają zwrotowi.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- o świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Rękojmia

1. Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. W przypadku umowy z klientem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta.
3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

Chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

- Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.
- Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
- Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądać usunięcia wady.
- Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
- Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
- W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, klient może żądać od sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedającego, klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedającego.
- Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedającego klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedającego.
- Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
- Sprzedający obowiązany jest przyjąć od klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
- Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie klienta.

- W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
- Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
- Jeżeli z powodu wady rzeczy klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
- Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedający wadę podstępnie zataił.
- Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz klienta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.VII. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (tootkey.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl